ശഹാദത്ത്‌ - സാക്ഷ്യം വഹിക്കല്‍:

ശഹാദത്ത്‌ - സാക്ഷ്യം വഹിക്കല്‍: ഖുര്‍ ആനിക വ്യവസ്ഥയുടെ അടിത്തറയായ പഞ്ചസ്തംബങ്ങളില്‍ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമാണ്‌ സത്യസാക്ഷ്യപ്രഖ്യാപനം, അഥവാ ശഹാദ: തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക...