"ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ കാര്യങ്ങളും"
- അബ്ദുല്‍ ജലീല്‍ താഴശ്ശേരി

"മുന്‍ ഗാമികള്‍ "
- അബ്ദുല്‍ ജലീല്‍ താഴശ്ശേരി

ഇ-ലൈബ്രറി

പകര്‍പ്പവകാശികള്‍ പബ്ലിക്ക്‌ ഡൊമൈനുകളില്‍ ലഭ്യമാക്കിയതോ  പകര്‍പ്പവകാശത്തിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതോ ആയ മറ്റു പ്രസാധകരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും കൃതികളും ലേഖനങ്ങളുമാണ്‌ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്‌.