കുട്ടികളേ, നിങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് ‌മലരുകള്‍ നിങ്ങള്‍ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണിത്‌. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാകേണ്ട ഏതാനും സദ്ഗുണങ്ങളാണ് ഇതില്‍. അവ കുഞ്ഞുനാളില്‍ തന്നെ ശീലിക്കണം. മനസ്സ്‌ വെച്ചാല്‍ ഏറെ പ്രയാസപ്പെടാതെതന്നെ അവ സ്വയത്തമാക്കാം.

 

അനുബന്ധമായവ