കുട്ടികളേ,  നിങ്ങള്‍ക്കായി തയാറക്കിയ ഏതാനും ലഘു പഠനങ്ങളാണിത്‌. ഇത്‌ വെറുതെ വായിച്ചു പോകാനുള്ളതല്ല. വായനയോടൊപ്പം ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്തുവാനുമുള്ളതാണ്. എല്ലാ നല്ല കാര്യവും അങ്ങനെയാണ്‌. വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിനത്‌ ഉപകാരപ്പെടും.

 

അനുബന്ധമായവ