പ്രവാ:‍ മുഹമ്മദ്‌(സ.അ)ന്റെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം:

".. ജനങ്ങളേ, നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിങ്ങളുടെ രക്തവും ധനവും അഭിമാനവും പാവനമാണ്‌....അതിനാല്‍, നിങ്ങള്‍ അവയുടെ മേല്‍ പരസ്പരം കൈയേറ്റം നടത്തരുത്‌...." തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക>>>>>