ഖുര്‍ആനിന്റെ അര്‍ത്ഥവും വിശദീകരണവും:

ഖുര്‍ആന്‍ വിവര്‍ത്തന സമാഹരണം (പഠനം)- എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും ഒന്നിച്ച്‌

ഖുര്‍ആനിന്റെ അര്‍ത്ഥവും വിശദീകരണവും മലയാളത്തില്‍, സൂക്തങ്ങളോടു കൂടി