മനുഷ്യന്‍ മറ്റു ജീവികളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്‌. വിശേഷബുദ്ധിയും ചിന്താശക്തിയും വിവേചനാധികാരവും കൊണ്ട്‌ അനുഗ്രഹീതനാണവന്‍. ആ നിലക്ക്‌ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റു സൃഷ്ടികള്‍ക്ക്‌ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥ കൂടി ദൈവം അവന്‌ നിശ്ചയിച്ചു. പക്ഷേ, പ്രകൃതിനിയമം പോലെയല്ല അത്‌. അതംഗീകരിക്കാനും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനും ഒരുപോലെ മനുഷ്യന്‌ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്‌. പരീക്ഷയില്‍ തെറ്റും ശരിയും എഴുതാന്‍ ഒരു കുട്ടിക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെയാണത്‌ എന്നു മാത്രം...
ഖുര്‍ആനിക ജീവിത വ്യവസ്ഥ: പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവ്‌ മാനവതക്കായി തൃപ്തിപ്പെട്ട്‌ നല്‍കിയ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ദിവ്യാനുഗ്രഹം: കൂടുതല്‍